Wednesday, 15 June 2011

Pendapat Sahabat

Menurut Prof. Muhammad Abu Zahrah, sahabat adalah orang-orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW dan pernah mendengar penjelasan syariat daripada baginda sendiri.

Seseorang bertanya kepada Imam Al-Syafie, "Bagaimana pendapat anda dalam menyingkapi pendapat para sahabat yang saling bertentangan?"

Imam Al-Syafie: "Saya akan mengikuti pendapat sahabat yang sesuai dengan Al-Qur'an, Hadis, Ijmak atau Qiyas yang benar."

Namun begitu, ada riwayat yang disebutkan oleh Sheikh Ibn Al-Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqiin bahawa para sahabat Imam Al-Syafie mengatakan kehujahan pendapat para sahabat nabi ini sudah tidak diakui dalam mazhab barunya (jadid).

Prof. Muhammad Abu Zahrah tidak setuju dengan riwayat tersebut, menurutnya penentangan Imam Al-Syafie terhadap sebahagian pendapat sahabat tidak bermakna beliau tidak menjadikan pendapat sahabat sebagai hujah. Malah, Imam Al-Syafie tetap menjadikan pendapat para sahabat sebagai hujah sama ada dalam mazhab lama (qodim) atau mazhab barunya (jadid) sekiranya pendapat sahabat tersebut dekat dengan Al-Qur'an, Hadis, Ijmak atau Qiyas. Sepertimana yang telah dijelaskan sebelum ini.

Contohnya, Imam Al-Syafie memilih pendapat sahabat yang mengatakan maksud 3 kali Quru' ialah 3 kali suci, seperti pendapat Saidatina Aisyah, Ibnu Umar dan lain-lain. Sebahagian sahabat yang lain menyatakan pendapat yang berbeza iaitu maksud 3 kali Quru' ialah 3 kali haid. Namun, Imam Al-Syafie tetap memilih pendapat Aisyah dan Ibnu Umar kerana kesesuaian dari aspek bahasa, serta dikuatkan oleh Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

_____________________________
Bibliografi:
1. Al-Risalah karya Imam Al-Syafie.
2. Usul Al-Fiqh karya Prof. Muhammad Abu Zahrah.
3. Al-Syafie karya Prof. Muhammad Abu Zahrah.
4. Al-Imam Al-Syafie fi Madzhabihil Qadim wal Jadid karya Dr. Ahmad Nahrawi.


No comments:

Post a Comment