Wednesday, 15 June 2011

Nasakh Mansukh

Dr. Subhi al-Soleh menjelaskan bahawa maksud Naskh dari segi bahasa ada beberapa makna iaitu menghilangkan, penggantian dan pemindahan. Menurut Imam Al-Syafie, Naskh bukan bermaksud pembatalan nas. Tetapi ia bermaksud masa untuk fungsi sesuatu hukum telah habis.

Imam Al-Syafie berpendapat bahawa:

1. Al-Qur'an hanya boleh dinasakh dengan Al-Qur'an.

Kata Imam Al-Syafie, "Allah SWT telah menjelaskan kepada mereka bahawa ketentuan hukum dalam Al-Qur'an hanya dapat dinasakh dengan Al-Qur'an itu sendiri. Hadis nabi tidak dapat menasakh ketentuan dalam Al-Qur'an, kerana hadis mesti mengikuti Al-Qur'an, baik dalam erti penegasan yang sama ataupun penjelasan terhadap kandungan makna yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Qur'an secara umum."

Contohnya, surah Al-Baqarah ayat 240 telah dinasakh oleh ayat 234. Maka iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dari setahun berubah menjadi 4 bulan 10 hari.


2. Hadis hanya boleh dinasakh dengan Hadis.

Contohnya, hadis yang menyebut mandi untuk mengangkat hadas besar hanya wajib apabila keluar air mani bagi suami yang menyetubuhi isterinya telah dinasakh oleh hadis yang menegaskan bahawa jika suami melakukan persetubuhan dengan isterinya maka ia wajib mandi untuk mengangkat hadas besar walaupun tidak keluar air mani. Hadis pertama menunjukkan suami yang menyetubuhi isterinya hanya perlu mandi apabila keluar air mani. Namun, hadis kedua telah mansukhkan hadis pertama dan menunjukkan kewajipan mandi bagi orang yang melakukan persetubuhan walaupun tidak keluar air mani.

Hanya 2 jenis naskh ini sahaja yang berlaku. Dan seperti ini jugalah yang beliau terangkan di dalam kitabnya Al-Risalah.

___________________________
Bibliografi:
1. Al-Risalah karya Imam Al-Syafie.
2. Al-Imam Al-Syafie fi Madzhabihil Qadim wal Jadid karya Dr. Ahmad Nahrawi.
3. Usul al-Fiqh karya Prof Muhammad Abu Zahrah.
4. Mabahits fi Ulum al-Qur'an karya Dr. Subhi al-Soleh.

No comments:

Post a Comment