Wednesday, 15 June 2011

Kehujahan Al-Qiyas

Al-Qiyas ialah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya kerana wujud persamaan illah hukum. Inilah definisi Al-Qiyas yang disebutkan di dalam kitab Usul al-Fiqh karya Prof. Muhammad Abu Zahrah.

Seseorang bertanya kepada Imam Al-Syafie, "Apakah yang dimaksudkan dengan Qiyas?" Jawab Imam Al-Syafie, "Qiyas dan Ijtihad adalah dua istilah yang sama pengertiannya." Orang itu bertanya lagi, "Apa persamaannya?" Jawab Imam Al-Syafie, "Setiap persoalan yang dihadapi oleh umat Islam, pasti ada ketetapan hukum yang ada indikasi yang menunjukkan ketetapan bagi hukum tersebut. Apabila ada ketetapan hukum yang tersurat, maka ia wajib mengikutinya. Namun, sekiranya ketetapan itu tersirat, maka ia harus mencari kebenaran itu dengan berijtihad dan ijtihadnya itu merupakan qiyas."

Rasulullah SAW bersabda: "Jika seorang hakim memutuskan sesuatu perkara, lalu ia berijtihad dan ijtihadnya itu benar, maka ia mendapat dua pahala. Dan jika ia berijtihad untuk memutuskan sesuatu perkara, dan ternyata ijtihadnya keliru, maka ia hanya mendapat satu pahala."

Inilah dalil yang digunakan oleh Imam Al-Syafie atas kehujahan Al-Qiyas atau Ijtihad.

Menurut Imam Al-Syafie, bukan sebarang orang yang boleh melakukan Qiyas. Seseorang itu mestilah:
1. Mengerti hukum-hukum dalam Kitabullah.
2. Mengetahui nasikh-mansukh.
3. Lafaz-lafaz yang bermakna umum atau yang khusus.
4. Mampu menggali makna ayat-ayat yang perlu diberi takwil dengan merujuk hadis-hadis Nabi.
5. Mengerti hadis-hadis, pendapat para ulama salaf dan ijmak umat Islam, serta perbezaan pendapat.
6. Menguasai bahasa Arab.
7. Berakal sihat dan tidak bersikap terburu-buru.

Nampaknya, syarat-syarat ini menunjukkan syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid (ahli ijtihad).

Jenis-jenis Qiyas menurut Imam Al-Syafie:
1. Qiyas Aqwa. Analogi yang illah pada hukum cabang (far') lebih kuat daripada illah pada hukum dasar (ashl).
2. Qiyas Musawi. Kekuatan illah pada hukum cabang (far') sama berat dengan illah pada hukum dasar (ashl).
3. Qiyas Adh'af. Illah pada hukum cabang (far') lebih lemah dengan illah pada hukum dasar (ashl).

___________________________
Bibliografi:
1. Al-Risalah karya Imam Al-Syafie.
2. Usul al-Fiqh karya Prof. Muhammad Abu Zahrah.
3. Al-Imam Al-Syafie fi Madzhabihil Qadim wal Jadid karya Dr. Ahmad Nahrawi Abdus Salam.

No comments:

Post a Comment