Tuesday, 14 June 2011

Al-Bayan (Keterangan tegas)

Al-Bayan secara ringkas bermaksud suatu penjelasan dalam bentuk kata-kata yang tegas yang ditujukan kepada lawan bicara sesuai dengan bahasa Al-Qur'an.

Di dalam kitab Al-Risalah, Imam Al-Syafie telah menyebutkan lima jenis Al-Bayan iaitu:

1. Al-Qur'an menjelaskan Al-Qur'an sebagai tambahan penjelasan.

Contohnya, Ayat 142 surah Al-A'raf merupakan tambahan penjelasan terhadap ayat 196 surah Al-Baqarah.

2. Hadis menjelaskan bahagian yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Contohnya, Ayat 6 surah Al-Ma'idah menjelaskan tentang tatacara berwuduk. Namun, tidak dijelaskan jumlah basuhan terhadap anggota wuduk. Tetapi, ada hadis yang menjelaskan tentang kadar basuhan kepada anggota wuduk iaitu sekali basuhan, atau dua kali basuhan atau tiga kali basuhan dan inilah yang paling utama (afdhal).

3. Hadis menjelaskan makna Al-Qur'an yang bersifat umum.

Contohnya, Ayat 43 surah Al-Baqarah menerangkan tentang kewajipan mendirikan solat dan menunaikan zakat. Namun, tidak dijelaskan tatacara mendirikan solat dengan sempurna. Tetapi, ada hadis yang menerangkan tentang tatacara solat Nabi Muhammad SAW, dan kadar penghitungan zakat yang mesti ditunaikan. 

4. Hadis menjelaskan hukum baru yang tidak disebut dalam Al-Qur'an.

Sebenarnya menurut Imam Al-Syafie, setiap apa yang dinyatakan di dalam hadis Nabi, ada dasarnya dari Al-Qur'an. Maka, apa yang disebutkan dari hadis adalah merupakan tambahan penjelasan terhadap Al-Qur'an. 

5. Ijtihad menjelaskan suatu hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. (Al-Qiyas)

Ayat 150 surah Al-Baqarah memerintahkan supaya umat Islam yang bersolat berhampiran dengan Masjidil Haram mesti menghadapkan dirinya kepada Kaabah. Namun, kalau berjauhan dari Masjidil Haram dan tidak menemukan orang lain untuk bertanya mengenai kiblat maka mereka diharuskan untuk menentukan arah kiblat dengan ijtihad seperti dengan tanda-tanda, atau ilmu perbintangan.

Sekaligus Al-Bayan ini menerangkan metod Imam Al-Syafie dalam menghuraikan hukum-hukum syarak.

________________________________
Bibliografi:
1. Al-Risalah karya Imam Al-Syafie.
2. Al-Imam Al-Syafie fi Madzhabihil Qadim wal Jadid karya Dr. Ahmad Bahrawi Abdus Salam. 

No comments:

Post a Comment