Tuesday, 14 June 2011

Kehujahan Hadis Ahad

Syiah Rafidhah dan sebahagian pihak yang lain tidak menerima kehujahan hadis Ahad. Mereka berhujah dengan dalil:

Firman Allah SWT (mafhumnya):

"Janganlah engkau mengikut apa-apa yang tidak engkau ketahui." (Surah Al-Isra': 36)

"Sesungguhnya sangkaan (zhan) sedikitpun tidak menguatkan hak (kebenaran). (Surah Al-Najm: 28)

Di dalam kitab Al-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri' Al-Islami, Dr. Mustafa Al-Sibaie telah membentangkan jawapan bagi hujah mereka itu. Kehujahan hadis Ahad telah menjadi Ijmak Ulama' sebagai dalil yang pasti. Ini kerana apabila hadis Ahad telah dipastikan kebenarannya maka kedudukannya tidak lagi menjadi sesuatu yang berbentuk sangkaan (zhan).

Manakala Imam Al-Syafie di dalam kitabnya Al-Risalah telah membentangkan banyak dalil yang menunjukkan kehujahan hadis Ahad, antaranya:

1. Daripada Abdullah bin Mas'ud RA, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda: "Semoga Allah memancarkan cahaya kepada seorang hamba yang mendengarkan ucapanku dan menghafalnya, menjaganya dan menyampaikannya." (Riwayat Al-Syafie dan lain-lain)

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar, tentang kisah seorang sahabat Nabi SAW yang mencium isterinya sedang ia berpuasa. Sahabat itu memohon kepada isterinya supaya bertanya kepada Nabi mengenai hukum tersebut sama ada berdosa ataupun tidak. Lalu, isteri sahabat itu pun segera ke rumah Nabi, dan menceritakan kepada isteri Nabi iaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah bercerita kepada Nabi mengenai masalah wanita itu. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Ummu Salamah, "Apakah kamu tidak memberitahunya bahawa aku juga pernah melakukannya?"

3. Hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, ia berkata, "Ketika para sahabat sedang berkumpul di Masjid Quba' untuk solat Subuh, tiba-tiba ada seorang yang datang kepada mereka dan mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah menerima wahyu. Beliau diperintahkan supaya solat menghadap ke arah Kaabah. Maka, mereka yang sedang solat dengan menghadap ke arah Syam, lantas memalingkan wajahnya ke arah Kaabah."

Dari penjelasan ini, kita dapat mengetahui bahawa Imam Al-Syafie turut menggunakan hadis Ahad dalam penetapan hukum syarak.

________________________________
Bibliografi:
1. Al-Risalah karya Imam Al-Syafie.
2. Al-Imam Al-Syafie fi Madzhabihil Qadim wal Jadid karya Dr. Ahmad Nahrawi Abdus Salam.
3. Al-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri' Al-Islami karya Dr. Mustafa Al-Sibaie. 

No comments:

Post a Comment