Wednesday, 15 June 2011

Penolakan Istihsan

Istihsan menurut Abu Al-Hasan Al-Karkhi ialah penetapan hukum dari seorang mujtahid, terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum, yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, disebabkan ada alasan yang sangat kuat, yang mengkehendaki dilakukan penyimpangan itu.

Imam Al-Syafie menolak penggunaan Istihsan. Buktinya, beliau telah menjelaskan tentang kelemahan Istihsan di dalam kitab Al-Umm pada 'Kitab Ibthal Al-Istihsan'. Sesuatu yang dianggap baik (istihsan) menurut sebahagian orang atas sebab-sebab tertentu mungkin merupakan anggapan yang tidak baik menurut pihak yang lain. Inilah yang menunjukkan kelemahan istihsan.

Firman Allah SWT (mafhumnya):
"Apakah manusia mengira bahawa ia akan dibiarkan begitu sahaja (tanpa dipertanggungjawaban)?" (Surah Al-Qiyamah: 36)

Ayat ini menjadi dalil akan penolakan Imam Al-Syafie terhadap Istihsan sebagai sumber hukum syarak. Imam Al-Syafie berkata, "Barangsiapa yang menggunakan Istihsan sebagai dalil, bererti ia telah membuat syariat yang baru."

___________________________
Bibliografi:
1. Al-Risalah karya Imam Al-Syafie.
2. Usul al-Fiqh karya Prof. Muhammad Abu Zahrah.
3. Al-Imam Al-Syafie fi Madzhabihil Qadim wal Jadid karya Dr. Ahmad Nahrawi.


No comments:

Post a Comment