Wednesday, 15 June 2011

Hukum Berlepas Diri Dari Mazhab

Adakah boleh berlepas diri dari mazhab? Dan apakah hukumnya? Maka dalam menjawab hukum tersebut ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan iaitu sebab-sebab ia berlepas diri dari mazhab. 

1. Telah mencapai mujtahid mutlak.

Mereka yang mampu berijtihad dan memenuhi syarat-syarat mujtahid serta mempunyai metod tersendiri dalam istinbat hukum yang berbeza dengan metod mazhab yang 4 (Hanafi, Maliki, Syafie dan Hanbali) maka memang perlu ia berlepas diri dari mazhab.

2. Hawa nafsu.

Mereka yang berlepas diri dari mazhab kerana suka-suka atau hawa nafsu, padahal belum mampu untuk berijtihad atau tidak memenuhi syarat-syarat mujtahid maka hukumnya haram. Hukum haram terletak pada sikap hawa nafsu dan kecuaiannya yang tidak mengikuti orang yang faqih dan alim.

3. Pindah mazhab lain.

Dalam hal ini, ia diperbolehkan berlepas diri dari mazhab pertama kepada mazhab yang kedua dengan syarat mazhab yang diikutinya itu mestinya dari salah satu dari 4 mazhab yang telah diakui oleh Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu Hanafi, Maliki, Syafie atau Hanbali.

_______________________________
Bibliografi:
1. Fathul Mu'in karya Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari.
2. I'lamul Muwaqqiin karya Syeikh Ibn al-Qayyim.
3. Usul al-Fiqh karya Prof. Muhammad Abu Zahrah.
4. Allamadzhabiyyah karya Prof. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti.

No comments:

Post a Comment