Wednesday, 15 June 2011

Kedudukan Hadis Mursal

Dr. Nuruddin Itr telah menjelaskan definisi hadis mursal iaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi oleh seorang tabiin dengan mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda...", baik ia tabiin besar mahupun tabiin kecil.

Secara ringkas, hadis mursal ialah hadis yang diriwayatkan oleh tabiin dengan terus menyandarkan kepada Rasulullah SAW tanpa menyebutkan nama sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut.

Terdapat perselisihan dari kalangan fuqaha' sama ada hadis Mursal boleh dijadikan hujah ataupun tidak? Sebagaimana yang telah diterangkan oleh ramai ulama' bahawa terdapat sebahagian ulama seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menganggap hadis Mursal sebagai hadis Sahih dan dapat dijadikan hujah. Imam Ahmad pula hanya menggunakan hadis Mursal jika benar-benar memerlukannya (dharurat).

Pandangan Imam Al-Syafie

Menurut Imam Al-Syafie, hadis Mursal termasuk dalam kategori hadis Daif. Tidak boleh dijadikan hujah melainkan memenuhi syarat-syarat berikut:
1. Hadis Mursal itu diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya (Tsiqah).
2. Hadis Mursal itu diriwayatkan oleh Tabiin Senior (Kibar al-Tabiin) seperti Said bin Al-Musayyab di Madinah dan Hasan Al-Basri di Irak.
3. Hadis Mursal itu tidak bercanggah dengan periwayatan oleh para hafizh yang lain.

3 syarat tersebut mesti disokong dengan salah satu dari empat perkara ini:
1. Hadis Mursal itu disokong dengan Hadis Musnad yang bersambung sanadnya melalui jalan lain.
2. Hadis Mursal itu disokong dengan Hadis Mursal yang lain yang telah diterima oleh para ulama.
3. Hadis Mursal itu sesuai dengan pendapat sebahagian sahabat.
4. Hadis Mursal itu sesuai dengan pendapat (fatwa) kebanyakan ahli ilmu. 

____________________________
Bibliografi:
1. Al-Taqrib wa Al-Taisir karya Imam Al-Nawawi.
2. Manhaj Al-Naqd fi Ulum al-Hadits karya Dr. Nuruddin Itr.
3. Taisir Musthalah Al-Hadits karya Dr. Mahmud Thahan.
4. Usul al-Fiqh karya Prof. Muhammad Abu Zahrah.
5. I'lamul Muwaqqiin karya Sheikh Ibn Al-Qayyim.

No comments:

Post a Comment