Thursday, 16 June 2011

Kitab-kitab Dan Tokoh-tokoh Mazhab Al-Syafie

Terdapat banyak kitab-kitab yang dijadikan rujukan dalam memahami fiqh Mazhab Al-Syafie. Antara rujukan-rujukan tersebut ialah:

1. Tuhfatul Muhtaj. Penyusun: Syeikh Ibnu Hajar al-Haitami.
2. Nihayatul Muhtaj. Penyusun: Syeikh Muhammad Al-Ramli.
3. Mughni al-Muhtaj. Penyusun: Syeikh Al-Khatib Al-Syarbini.
4. Al-Hawi Al-Kabir. Penyusun: Syeikh Abu Al-Hasan Ali Muhammad Al-Mawardi.
5. Bahrul Madzhab. Penyusun: Syeikh Al-Ruyani.
6. Al-Muhadzdzab. Penyusun: Syeikh Abu Ishaq Al-Syairazi.
7. Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab. Penyusun: Syeikh Muhyiddin Al-Nawawi.
8. Fathul Wahhab. Penyusun: Syeikh Zakaria Al-Anshari.
9. Bujairimi Alal Khatib. Penyusun: Syeikh Sulaiman Al-Bujairimi.
10. Hasyiatul Jamal. Penyusun: Syeikh Sulaiman bin Amr bin Mansur Al-'Ajili Al-Mishri. 
11. Qalyubi wa 'Umairah. Penyusun: Syeikh Syihabuddin Al-Qalyubi dan Syeikh Umairah.
12. Al-Iqna'. Penyusun: Syeikh Al-Khatib Al-Syarbini.
13. Kifayatul Akhyar. Penyusun: Syeikh Taqiyuddin Al-Husaini.
14. Raudhatut Tholibin. Penyusun: Syeikh Muhyiddin Al-Nawawi.
15. Fathul Mu'in. Penyusun: Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari.
16. I'anatut Tholibin. Penyusun: Abu Bakr Al-Masyhur Bisayyid Al-Bakri Al-Dimyati.
17. Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Syafie. Penyusun: Dr. Mustafa Al-Bugho, Dr. Mustafa Al-Khen dan Syeikh Ali Al-Syarbaji. 

Berkata Ustaz Haji Mujiburrahman, "Kitab Tuhfah karangan beliau (Ibnu Hajar al-Haitami) mendapat kedudukan yang tinggi di kalangan Mazhab Al-Syafie, kerana ulama-ulama Syafie mutaakhkhirin telah sepakat bahawa yang dipegang dan dijadikan dasar dalam berfatwa atau dalam peradilan-peradilan agama adalah kitab Tuhfah karangan Ibnu Hajar al-Haitami dan kitab Nihayah karangan Syamsuddin Al-Ramli. Namun, kalau terjadi perbezaan pendapat antara kitab Tuhfah dan Nihayah, maka yang dijadikan pegangan dalam berfatwa adalah kitab Tuhfah. Hal ini kerana sesudah dilakukan penelitian secara mendalam ternyata kitab Tuhfah yang lebih kuat hujahnya dan lebih tepat dalam mengeluarkan hukum dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah sesuai dengan metod yang telah digariskan oleh Imam Al-Syafie rahimahullah." (Halaman 265-266, Argumentasi Ulama Syafi'iyah)

Selain senarai kitab-kitab fiqh Mazhab Al-Syafie di atas, setiap orang yang mahu mengkaji dalil-dalil mazhab Al-Syafie mesti mengkaji kitab Sunan Al-Baihaqi. Ustaz Umar Muhammad Noor berkata, "Kitab Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi ini ditujukan khas untuk menjelaskan hadis-hadis yang menjadi dalil penyokong mazhab Al-Syafie dan membuktikan kekuatan mazhab ini dari segi sunnah. Setiap orang yang ingin mengetahui dalil-dalil mazhab Al-Syafie, mesti mengkaji buku ini."
___________________________
Bibliografi:
(1) Argumentasi Ulama Syafi'iyah karya Ustaz Haji Mujiburrahman.
(2) Hukum-hakam Solat Berjemaah karya Ustaz Haidzir bin Hussin bin Ibrahim.
(3)  Audio Kuliah Hadis Sahih Ustaz Umar Muhammad Noor.

2 comments: