Tuesday, 14 June 2011

Penilaian Hadis Ahad yang Diterima

Imam Al-Syafie telah menerangkan di dalam kitabnya Al-Risalah bahawa periwayatan hadis Wahid/ Ahad yang dapat diterima ialah:

1. Perawi yang meriwayatkan hadis dari awal sampai akhir semuanya terpercaya (Tsiqah).
2. Perawi yang meriwayatkan hadis mestilah memahami betul-betul hadis yang diriwayatkannya itu.
3. Perawi yang meriwayatkan hadis mesti betul-betul menghafal hadis tersebut di luar kepala apabila ia meriwayatkan secara hafalan atau menghafal catatannya dengan cermat apabila meriwayatkan hadis melalui catatan.
4. Periwayatan perawi tidak boleh bertentangan dengan riwayat para perawi yang terpercaya (Tsiqah).
5. Bukan perawi yang mudallis (melakukan tadlis, iaitu cuba menyembunyikan kecacatan hadis).

Berkata Imam Al-Syafie, "Riwayat yang menggunakan redaksi 'an'anah hanya dapat diterima sekiranya tidak diriwayatkan oleh perawi yang mudallis."

Sebelum menilai sesuatu hadis, kita juga mesti mengambil perhatian terhadap mana-mana perawi yang diterima oleh Imam Al-Syafie dan mana pula yang ditolaknya.

Menurut Imam Al-Syafie, hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah adalah lemah. Sedang menurut Imam Al-Bukhari adalah Sahih. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Yasar dari Aisyah adalah mursal (terputus), padahal Imam Al-Bukhari dan Muslim menilainya sebagai bersambung (muttashil). Para ahli hadis yang lain menolak periwayatan Ibrahim bin Yahya, kerana beliau beraliran Qadariyah, tetapi Imam Al-Syafie mempercayai Ibrahim dan menerima periwayatannya.

________________________________
Bibliografi:
1. Al-Risalah karya Imam Al-Syafie.
2. Al-Imam Al-Syafie fi Madzhabihil Qadim wal Jadid.
3. Artikel "Al-Syafi'i: Hadis Sahih Adalah Mazhabku", Blog Ustaz Umar Muhammad Noor (sila klik di sini).


No comments:

Post a Comment