Wednesday, 15 June 2011

Kehujahan Ijmak

Firman Allah SWT (mafhumnya):
"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia bebas dalam kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." (Surah Al-Nisa': 115)

Dalam kitab Tafsir Al-Kabir, Imam Al-Razi menjelaskan penafsiran ayat ini dengan berkata, "Ayat ini merupakan dalil yang dijadikan hujah oleh Imam Al-Syafie mengenai kehujahan Ijmak. Dalam satu riwayat menyebutkan bahawa Imam Al-Syafie pernah ditanya mengenai ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahawa ijmak itu adalah Hujjah, lalu ia membaca Al-Qur'an sebanyak 300 kali, sampai bertemu dengan ayat ini."

Kesimpulannya, mengikuti jalan yang bukan jalan kaum mukmin adalah Haram. Demikian menunjukkan kewajipan mengikuti jalan kaum mukmin.

Menurut Imam Al-Syafie, Ijmak terbahagi kepada 2 kategori:
1. Ijmak Umum. Ianya bermaksud kesepakatan umat Islam secara umum.
2. Ijmak Khusus. Ianya bermaksud kesepakatan ahli ilmu yakni Ahli Fiqh (Fuqaha').

Terdapat 2 jenis Ijmak iaitu:
1. Ijmak Soreh. Kata Imam Al-Syafie, "Ijmak soreh ialah apabila engkau atau salah seorang ulama mengatakan 'Hukum ini telah disepakati ', nescaya setiap ulama yang engkau temui juga mengatakan seperti apa yang engkau kata."

2. Ijmak Sukuti. Menurut Prof. Muhammad Abu Zahrah, Imam Al-Syafie tidak memasukkan ijmak jenis ini dalam kategori ijmak yang dapat dijadikan hujah. Ijmak sukuti ialah suatu pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid, kemudian pendapat tersebut telah diketahui oleh para mujtahid yang hidup semasa dengan mujtahid di atas, akan tetapi tiada seorang pun yang mengingkarinya.

______________________________
Bibliografi:
1. Al-Risalah karya Imam Al-Syafie.
2. Usul Al-Fiqh karya Prof. Muhammad Abu Zahrah.
3. Al-Imam Al-Syafie fi Madzhabihil Qadim wal Jadid karya Dr. Ahmad Nahrawi Abdus Salam.


No comments:

Post a Comment