Wednesday, 29 June 2011

Mujtahid Mazhab Al-Syafi'i


Mujtahid adalah merupakan istilah yang merujuk kepada orang yang melakukan ijtihad. Ijtihad pula lazim bermaksud seseorang yang mengerah segala keupayaannya dalam bentuk fikiran atau tenaga bagi menetapkan sesuatu.

Terdapat beberapa tingkatan mujtahid, iaitu:

(1) Mujtahid Mutlak.
Mujtahid Mutlak adalah golongan mujtahid yang bebas berijtihad dan boleh merumus sendiri metodologi ijtihadnya (ushul) serta mampu menerapkan dalam masalah-masalah furu' (cabang). Imam Al-Syafi'i menduduki tingkatan yang pertama ini. 

(2) Mujtahid Muntasib.
Mujtahid Muntasib adalah golongan yang tidak bebas berijtihad dan tidak pula merumuskan metodologi ijtihadnya (ushul) sendiri. Ia mengikuti metodologi Imam Mazhab tetapi ada berbeza pendapat dengan Imam Mazhab dalam masalah furu'. Al-Buwaiti dan Al-Muzani menduduki tingkatan yang kedua ini.

(3) Mujtahid Muqaiyad.
Mujtahid Muqaiyad adalah golongan yang berijtihad pada masalah yang tiada nas daripada Imam Mazhab.  Antara mereka yang menduduki tingkatan ini ialah Abu Ishaq Al-Syirazi, Al-Marwazi, Abu Nasr dan Ibnu Khuzaimah.  

(4) Mujtahid Murajjih/ fil Mazhab.
Mujtahid Murajjih adalah golongan mujtahid yang mentarjih di antara apa yang disebut oleh Imam Mazhab dan apa yang disebut oleh murid-muridnya ataupun oleh para imam yang lain. Golongan ini sering membuat perbezaan antara pendapat yang kuat, rajih, marjuh dan lemah dalam mazhab. Antara mereka yang menduduki tingkatan ini ialah Imam Al-Rafi'i dan Imam Al-Nawawi.

________________________________
Bibliografi:
1. Al-Syafi'i karya Prof. Muhammad Abu Zahrah.
2. Usul al-Fiqh karya Prof. Muhammad Abu Zahrah.
3. Pendidikan Islam 2 karya Prof. Madya Musa bin Fathullah Harun.
4. Fiqh & Perundangan Islam (Al-Fiqh Al-Islami) karya Prof. Wahbah Az-Zuhaili. 

No comments:

Post a Comment