Wednesday, 15 June 2011

Metodologi Istinbat Mazhab Al-Syafie

Mazhab Al-Syafie hanya menjadikan Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijmak dan Qiyas sebagai alat untuk mengistinbat hukum syarak. Demikian terjadi kerana menyedari bahawa sumber-sumber hukum syarak inilah yang bersifat dinamik dan dapat berdiri dengan sendiri.

Menurut Prof. Muhammad Abu Zahrah, Imam Al-Syafie memasukkan Istihsan ke dalam Maslahah Mursalah. Dan Mazhab Syafie tidak menganggap Maslahah Mursalah sebagai sumber hukum yang berdiri dengan sendiri, tetapi mengkategorikannya dalam Al-Qiyas (Ijtihad).

Ulama Mazhab Syafie juga menggunakan Istishhab. Istishhab ini dijadikan dalil untuk melawan atau menetapkan, bukan hanya melawan sahaja.

Menurut cerita Prof. Abdul Wahhab Khallaf, Imam Al-Syafie telah mengubah sebahagian hukum yang ditetapkan di Baghdad, ketika beliau berada di Mesir, kerana perbezaan adat atau 'Urf. Ini menunjukkan Imam Al-Syafie juga mengambil perhatian terhadap 'Urf.

Imam Al-Syafie hanya menggunakan sedikit sahaja Dzariah dan tidak menolaknya secara total. Mazhab Al-Syafie tidak menganggap Dzariah sebagai sumber hukum yang berdiri degan sendiri tetapi memasukkan Dzariah ini ke dalam Al-Qiyas.

Prof. Abdul Wahhab telah menjelaskan bahawa sebahagian pengikut Al-Syafie berpendapat mengikut hukum syariat sebelum kita (Syar' Man Qablana) adalah wajib selama telah diberitakan kepada kita dan tidak ada dalil yang menggantikannya.  

______________________________
Bibliografi:
1. Usul Al-Fiqh karya Prof. Muhammad Abu Zahrah.
2. Al-Risalah karya Imam Al-Syafie.
3. Ilm Usul al-Fiqh karya Prof. Abdul Wahhab Khallaf.

2 comments: